Du är här

Kvalitet

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp och uppfattningen av vad som är kvalitet varierar från person till person. Vad en person uppfattar som gott bemötande behöver inte vara samma för någon annan. Nedan beskrivs viktiga delar som ska stötta och styra våra verksamheter och medarbetare så att kvalitetsarbetet säkras.

Ledningssystem

Omsorg Norr har ett ledningssystem för kvalité enligt (SOSFS 2011:9) kompletterad med en verksamhetshandbok. Här beskrivs processer, aktiviteter och rutiner som ska både styra och stötta verksamheterna för att säkerställa att verksamheten drivs enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för området. I verksamhetshandboken finns även policys och anvisningar som berör verksamheten.

Genomförandeplanen för den enskilde är ett av de viktigaste dokumenten att upprätta och ha som utgångspunkt för samarbetet med den enskilde. Utifrån överenskommelsen i genomförandeplanen skapar den enskilde och personalen scheman och rutiner utifrån de livsområden som den enskilde önskar och har behov av att få stöd med.

Att arbeta förebyggande

Verksamheten arbetar med riskanalyser; årligen samt vid behov och förändringar i brukarens liv eller i verksamheten. Syftet är att förutse och därmed förebygga tänkbara händelser, bemötanden och situationer som kan missgynna brukaren. Vid förutsedda risker skrivs handlingsplaner med syfte att minimera eventuella negativa händelser och konsekvenser.

Förbättringsarbetet

Det systematiska förbättringsarbetet inom Omsorg Norr är organiserat så att det ska bli en naturlig del av arbetet. När personal misstänker, gör, upptäcker eller blir varse avvikelser, det vill säga fel och brister samt missförhållanden, och får in klagomål och synpunkter i arbetet med den enskilde eller i verksamheten skriver man en rapport kring händelsen i vår journal- och avvikelsesystem Rätt Spår. Uppföljning av avvikelser sker lokalt vid varje möte med personalen. Där analyserar man avvikelser och händelser som skett i verksamheten. Utifrån den analysen föreslår personalgruppen åtgärder samt följer upp om tidigare åtgärder haft önskad effekt. Mötet protokollförs. Även företagsledning (VD) har tillgång till alla rapporter i systemet. Därvid arbetar man enligt rutinen att följa upp, åtgärda och följa upp effekten av åtgärden. Vid allvarliga avvikelser och missförhållanden ska rapporten enligt rutin alltid gå vidare till överordnad chef.

Internrevision/Egenkontroll

Varje år görs en egenkontroll samt internrevision i bolaget. Internrevisionen planeras och genomförs av en grupp kvalitetsansvariga inom Team Olivias affärsområde Omsorg. Verksamhetschef och en medarbetare på varje verksamhet får ett personligt besök av en internrevisor som ställer frågor samt går igenom skriftliga handlingar bland annat gällande verksamhetens rutiner för kvalitetsarbetet. Resultatet sammanfattas och följs upp genom egenkontroll.

Undersökningar

Ytterligare områden inom område kvalité utgörs av årlig brukar- och medarbetarundersökning samt uppföljning av den. Samverkan med företrädare, anhöriga, närstående, uppdragsgivare och andra utförare av olika insatser samt hälso-och sjukvårdskontakter.

Varför vi finns

Vår ambition och strävan är att alla medarbetare ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet och kvalitetssäkring. Att alla berörda ska förstå värdet av att arbeta systematiskt och förstå för vems skull de är på arbetet.

Rapporter

Varje månad sammanfattar verksamhetschef ett månadsbrev som VD tar del av. Detta för att säkerställa att kvalitetsarbetet sker med systematik och för att fånga upp brister i tid.

Kunskap och kompetens

Att utbilda och stötta verksamhetschef och personal i ledarskap, värdegrund, kunskap, diagnoskunskap, lagar och förordningar, bemötande och pedagogik är ytterligare insatser för att säkerställa att vi skapar kvalité för dem som har sitt hem i verksamheterna.